DIMPEX d.o.o.; Radnička cesta 75, 10000 Zagreb;
Tel.: + 385 (0)1 61 88 311; 61 88 312; Fax.: + 385 (0)1 61 88 313;
e-mail: nekretnine@dimpex.hr;

Napredno pretraživanje

Uvjeti poslovanja

Kada Prodavatelj ili Kupac izrazi želju da Dimpex d.o.o. kao Agencija za promet nekretninama posreduje u transakciji njegove nekretnine tada se s Prodavateljem iii Kupcem potpisuje Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina koji se sklapa u pisanome obliku.

Dužnosti naše agencije kao posrednika su potpuna lojalnost Vama kao nalogodavcu, zaštita Vaših interesa, odgovorno postupanje prema Vašoj imovini, puna diskrecija i pružanje svake druge pomoći vezane uz realizaciju predmetnog posla te da će osobito obavljati slijedeće:

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo iii drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
  • očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuredenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, - upisana stvarna prava i druga prava trećih na nekretninu,
  • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
  • nedostatke Građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,
  • okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koje se odnose na to zemljište,
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Dužnosti nalogodavaca su:

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:

 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stijeće se pri sklapanja predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koje je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
 • Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Agencija naplaćuje posredničku naknadu od Prodavatelja i Kupca u visini 3% + pdv od ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine.
 • Za izvršenu uslugu posredovanja kod iznajmljivanja iii unajmljivanja nekretnina Agencija naplaćuje posredničku naknadu od najmodavca i najmoprimca u visini jedne mjesečne najamnine.

Posrednička naknada se naplaćuje u cijelosti kod kapare (predujma) odnosno kod potpisivanja predugovora o kupoprodaji nekretnina ili kod potpisivanja ugovora o kupoprodaji ili najmu nekretnina ako nema predugovora.

Za naplaćenu proviziji Agencija klijentu izdaje račun.